Play Video

Forventninger

Forventninger er noe vi alle kan kjenne på, både på godt og vondt. Det er en blanding av forventninger fra samfunnet, venner, familie og oss selv. Det er viktig å huske at alle føler på dette, men på ulike måter. Hvordan vi håndterere forventninger og krav er svært forskjellig, men du kan se for deg at vi alle danser til vårt eget musikkstykke i det store orkesteret av forventninger.... Finn ditt eget tempo og vær snill mot deg selv. Aksepter at vi alle har begrensninger og gi deg selv rom til å puste. Ved å ta vare på deg selv og godta at det er OK å ikke være perfekt, kan du finne glede og ro midt i alt kaoset.

Play Video

Mening

Vi lever i et samfunn som praktiserer et stort gap mellom teoretisk og praktisk holdning til hva som gir et menneske verdi og mening. Gjennom en konstant strøm av impulser fra media, sosiale medier og den generelle konstruksjonen av suksess, bygger vi ideer om hva som må oppnås for å leve et meningsfullt liv.... Når motgang eller vanskeligheter utfordrer vår plass i dette virkelighetsbildet er vi sannsynligvis mer sårbar enn noen gang for å føle at vi har liv som er utilstrekkelig. iMellomOss ønsker å bevisstgjøre mennesker på at motgang, negative følelser og begrenset handlingsrom er en naturlig del av alle liv, og at du i deg selv er verdifull, uavhengig av livssituasjon.

Play Video

Identitet

Du kan ikke være alt. Vær deg selv. Denne oppfordringen fra oss er enklere i teori enn i praksis, for vet vi alltid akkurat hvem vi er? Våre bevisste og ubevisste ideer om egen og andres forventning, og vår følelse av mening, påvirker ufravikelig identiteten vår.... Begreper som forventning, mening og identitet er ikke absolutte størrelser. De er glidende og flyter over i hverandre. Kjønn, alder, oppvekst, mestringsopplevelser, traumer, sosiale rammer, yrke, livssyn, sykdomshistorikk med mer. Identiteten vår formes av så mangt. Det finnes mye forskning som viser hvordan en rekke slike faktorer påvirker selvmordsfare. Når du kombinerer flere predikatorer for suicidalitet øker faren for selvmord. Da trenger vi innbyggere som har bygget god resilliens, medmennesker med kunnskap nok til å ta gode grep uten berøringsangst, og offentlige tjenester som er rustet for å oppfatte og handle best mulig

Play Video

Mestring

Det å erfare mestring bedrer selvbildet, pågangsmot, tro på egne evner og fremtidstro. Alt dette er med å bygge individuell resilliens, psykologisk motstandskraft, også på andre områder enn der vi primært opplever å mestre. ... Når vi opplever pressituasjoner og vanskeligheter blir mestringstro og evne til selvregulering avgjørende for hvordan vi møter livet. Imellom Oss mener at vi som samfunn må ivareta og utvikle alle arenaer for inkludering og mestringsopplevelser. Enten det er sjakklubben, fotballaget, klasserommet, arbeidsplassen, hjemmet eller den digitale møteplassen. Et eksempel på slik utvikling kan være møteplasser for gaming med trygge voksne, og sunne kommunikasjonskulturer.

Play Video

Åpenhet

Åpenhet gir rom for støtte. Åpenhet gir ikke bare verdi utover, men kan ha verdi innover, og bidra til at spøkelser sprekker i møte med dagslyset. Det å vise oss som hele mennesker gir oss større plass til å handle selv, og for andre til å gi oss den støtten vi trenger. ... Åpenhet er verdifullt, men ingen fullverdig løsning. 45% av selvmord begås av mennesker som hadde vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Likevel tok de sitt eget liv. Det er med andre ord fremdeles behov for å utvikle måten vi som individer og system møter mennesker i motgang, og hvordan vi møter oss selv. Hvordan handler du dersom du ser symptomer på slag? De fleste av oss kjenner igjen viktige markører slik at vi er i stand til å handle på det vi ser. La oss bygge et samfunn der både mennesker og system er utrustet til å være like handlekraftig i møtet med de mørkeste øyeblikkene. Det blir lettere om vi viser frem det normale, hele mennesket. Sårbarhet er ikke svakhet.